رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
دوره تحصیلی شاخه کار دانش و فنی و حرفه‌ای طراحی شود