عزم جدی وزارت علوم برای سامان دادن به فناوری‌های نرم