پرفروغ کردن چشم مسلح علم کشور با تزریق اعتبارات و حمایت از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی؛
پیشرفت ۲۰ درصدی طرح چشمه نور ایران