امرودی:
برای اجرای برنامه‌ها با کمبود بودجه مواجه هستیم