ایستگاه تصمیم؛ مسیر اختصاص ارز دارو به کجا ختم می‌شود؟