تغذیه سالم؛ شاخص اصلی سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها