از ساعت ۱۲ امروز
آغاز ثبت نام مجرد‌ها در نهضت ملی مسکن