استاد رحیم‌پور ازغدی:
سینمای امروز در تمدن‌سازی موثر است