سرپرست سازمان مدارس ومراکز غیر دولتی وتوسعه مشارکت های مردمی در با اصحاب رسانه:
از سال ۱۴۰۱، «طرح مدرسه شیشه ای» در مدارس غیردولتی اجرا خواهد شد