معاون فرهنگی وزیر علوم تاکید کرد؛
ضرورت حرکت به سمت تحقیقات میان رشته ای در قرآن کریم