همزمان با همایش آموزش پزشکی؛
جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی ۱۴۰۱ برگزار می شود