فقط پیامک‌های ارسالی از V.MASKAN مورد تأیید سامانه اسکان است