در یک مطالعه مروری بررسی شد
تاثیر دارچین در بهبود عوارض سندرم تخمدان پلی‌کیستیک