رئیس سازمان امور دانشجویان:
ماموریت‌ها و برنامه‌های اولویت دار سازمان امور دانشجویان به زودی اعلام می‌شود