دبیر شورای گسترش دانشگاه‌ها:
وزارت بهداشت برای ساماندهی مؤسسات آموزشی فعال در حوزه سلامت عزم جدی دارد