آمادگی ۷۰ شرکت دانش بنیان برای رفع چالش های صنعت بیمه