کیت تشخیص دقیق اختلال‌های مادرزادی در کشور ساخته شد