در کنفرانس «کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری» تاکید شد
کلید کاهش مشکلات ایران در دست جنبش‌های کارآفرینی