سرپرست معاونت امور دانشجویان داخلی وزارت علوم خبر داد
افزایش مشارکت در جشنواره دانشجویان نمونه