داداش پور در جلسه معاونان دانشجویی ؛
آماده سازی دانشگاهها برای آموزش حضوری