تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در مدیریت شهری سابق حذف شده است