یادواره شهدای «روحانی» شهرستان نهاوند برگزار می شود