به منظور ارتقای فرایند بررسی و تصویب مصوبات و انجام کارشناسی‌های لازم
کمیسیون برنامه درسی و تربیتی با 15 عضو تشکیل شد