در نشست کمیته آموزش، تحقیقات و فناوری کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید شد؛
حمایت مجلس از دستاورهای جهاددانشگاهی تا رسیدن به مرحله تولید صنعتی