143 شرکت به یاری توسعه فناورانه صنعت پتروشیمی آمد؛ اتصال 270 محصول به بازار