سازمان حمایت باید بر قیمت های تولیدکننده نظارت کند