بازخرید ۷۷۰هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک مرکزی با هدف جذب نقدینگی