انتشار کتاب حمایت حقوقی از میراث‌فرهنگی ناملموس، از جنبه تطبیقی