به علت بارش برف و سرما
تاخیر یک ساعته مدارس چند شهرستان استان اصفهان