اطلاعیه دانشگاه تربیت مدرس در خصوص نحوه فعالیت پژوهشی دانشجویان