جزئیات تکمیل ظرفیت مجدد چهل و هشتمین آزمون دستیاری اعلام شد