استمداد رییس نظام پزشکی تهران از مقام معظم رهبری برای حل مشکلات نظام سلامت