طرح حمایتی صندوق رفاه دانشجویان، ویژه دانشجویان و دانش آموختگان آغاز شد