۱۹ بهمن؛ ششمین همایش مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تهران