با توجه به افزایش شیوع اومیکرون؛
نحوه برگزاری ترم آینده به دانشگاهها واگذار شد/ تصمیم با روسا است