بهره برداری از نخستین بیمارستان الکترونیکی کشور در مشهد