توزیع ۱۲۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت زلزله در هرمزگان