ضدعفونی‌کننده غیرالکلی تولید شد تا آسیب‌های زیستی کاهش یابد