نگاهی به نمونه جدید جمع‌آوری‌شده توسط مریخ‌نورد استقامت ناسا