مثبت شدن تست‌های PCR مراجعان سرپایی نشان از چرخش بالای اُمیکرون دارد