حسگرهای شیمیایی که می‌توانند آسیب مغزی را تشخیص دهند