کاهش ۴٠ درصدی تولید برنج، مهم ترین دلیل افزایش قیمت است