بهره گیری از فناوری نو برای ارائه خدمت به معلولان حرکتی