تا چهار هفته پس از پایان علایم کرونا از تزریق واکسن خوداری کنید