فلاحی خبر داد
حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها همسان می شود