برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی بر مبنای کتاب «مرد بهاری»