آیا در‌های طسمیجان به روی گردشگران نوروزی باز می‌شود؟