کل کشور کانون اُمیکرون/لزوم "واکنش سریع" بیمارستانی/مرگ ۳ رقمی بسیار محتمل