طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش:
«افشین امیریان فارسانی»، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری شد