تشکیل قرارگاه مسکن با افزایش عوارض صدور پروانه همخوانی ندارد